تحقیق اساسنامه شرکت سهامی خاص

دانلود تحقیق با موضوع اساسنامه  شرکت سهامی خاص،در قالب word و در 35 صفحه، قابل ویرایش.بخشی از متن تحقیق:اساسنامه شرکت سهامی خاصشماره ثبتتاریخ ثبتبسمه تعالی بخش اول نام- موضوع- مدت و مرکز اصلی شرکتماده 1) نام شرکتنام شرکت عبارت است از شرکت (شرکت سهامی خاص)ماده 2) موضوع شرکتموضوع شرکت عبارت است از..ماده 3) مدت شرکتاز تاریخ ثبت بمدت نامحدود تعیین شده است.ماده 4) مرکز اصلی شرکت و شعب آنمرکز اصلی شرکت خیابان کوچه شماره کدپستیبخش دومسرمایه و سهامماده 5) سرمایهسرمایه نقدی شرکت مبلغ ریال منقسم به سهم با نام و سهم بی نام هر یک به ارزش ریال بقیه از طرف صاحبان سهام تعهد شده است.محل امضاء سهامدارانماده 6) پرداخت بقیه مبلغ اسمی سهامقسمت
پرداخت نشده مبلغ اسمی سهام مذکور در ماده ششم برحسب احتیاجات شرکت در
موعد یا مواعدی که طبق تصمیم هیئت مدیره تعیین می شود پرداخت می گردد و در
این مورد هیئت مدیره وفق مواد 35 تا 38 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون
تجارت اقدام خواهد نمود.ماده 7) اوارق سهامکلیه سهام شرکت با نام
است. اوراق سهام شرکت متحد الشکل و چاپی و دارای شماره ترتیب و حاوی نکات
مذکور در ماده 26 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب اسفند ماه
1347 بوده و به امضای دو نفر از مدیران شرکت که از طرف هیئت مدیره تعیین می
شوند خواهد رسید و به مهر شرکت مهمور می گردد.ماده 8) گواهینامه موقت سهامتا
زمانی که اوراق سهام صادر نشده است شرکت به صاحبان سهام گواهینامه موقت
سهم می دهد که معرف تعداد و نوع سهام و مبلغ پرداخت شده آن است.ماده 9) غیر قابل تقسیم بودن سهامسهام شرکت غیر قابل تقسیم می باشد مالکین مشاع مکلفند که در برابر شرکت تنها به یک نفر از خودشان نمایندگی بدهند.10) انتقال سهام با نامصاحبان
سهام حق انتقال سهام خود را ندارند مگر با موافقت هیئت مدیره، نقل و
انتقال سهام با نام باید در دفتر ثبت سهام شرکت به ثبت برسد و انتقال دهند و
انتقال گیرنده یا نمایندگان قانونی آنها باید در دفتر شرکت حاضر شده نقل و
انتقال را گواهی می نمایند. نقل و انتقال سهام با نام بدون رعایت تشریفات
فوق از درجه اعتبار ساقط بوده و شرکت کسی را صاحب سهم خواهد شناخت که سهام
به نام او در دفتر سهام شرکت به ثبت رسیده باشد و علی الاصول مواد 39 و 40
لایحه اصلاحی قانون تجارت مجری خواهد بود. …-+علوم انسانی|تحقیق اساسنامه شرکت سهامی خاص

دریافت