تحقیق تاثير توسعه نهادهاي سياسي بر تحول نظام اداري

دانلود تحقیق با موضوع تاثير توسعه نهادهاي سياسي بر تحول نظام اداري ،در قالب word و در 29 صفحه، قابل ویرایش.بخشی از متن تحقیق:چكيده نظامهاي
سياسي بر اساس بنيادهاي ارزشي و فرهنگ خاص خود شكل مي گيرند و براي عملي
كردن ارزشها، ساختارها و نهادهاي حكومتي مناسب خود را شكل مي دهند. هر يك
از ساختار ها و نهادها، كاركرد هاي خاص خود را به اجرا مي گذارند و نظام
سياسي را در تحقق هدفها و ارزشها ياري مي رسانند. در اين تحقيق، نظام اداري
كشور زيرمجموعه نظام سياسي در نظر گرفته شده است. هدف تحقيق حاضر مطالعه
تاثير توسعه نهادهاي سياسي بر تحول نظام اداري دردودوره مشخص از تاريخ
معاصرايران است.1)از استقرار تا پايان نظام مشروطه (1285 تا1357)؛2)از استقرار نظام جمهوري اسلامي تاكنون ( 1357 تا 1380 ).مقدمه نظام
اداري هر كشوري، سيستم تنظيم كننده كليه فعاليتها براي نيل به هدفهايي است
كه ازپيش تعيين شده است. امروزه به لحاظ شرايط داخلي و موقعيت بين المللي
كشورمان، ضرورت تحول در نظام اداري كشور بيش از هر زمان ديگري احساس
مي‌شود. با توجه به اينكه نظام اداري به ساختار و بنيان اجتماعي و اهداف
فرهنگي، سياسي، اجتماعي و اقتصادي كشور وابسته است و نمي توان به صورت
انتزاعي به آن پرداخت، لذا با توجه به تاثير مؤلفه هاي پيش گفته به خصوص
نظام سياسي و توسعه نهادهاي سياسي بر اصلاح نظام اداري، تحقيق حاضر ضمن
پرداختن به مؤلفه هاي اخير از آغاز تا پايان استقرار رسمي سلطنت مشروطه (
1285 تا1357)به طور گذرا و جمهوري اسلامي ايران(1357 تا1380)به عنوان تحقيق
تكويني در پي طرح و تبيين آن است.روش تحقيقدر اين پژوهش عمدتاً از
روش كتابخانه‌اي استفاده شده است. در روش شناسي نيز بر مبناي سنخيت موضوع و
رويكرد نظري در مباحث مطرح شده، تلفيقي از ساختار گرايي و كاركرد گرايي در
تحقيق و تحليل موضوع به خصوص از تحليل ساختاري-كاركردي « فردريگز» كه اكثر
صاحب نظران مسائل مديريت دولتي تحليل ساختاري-كاركردي او را در مطالعه
نظامهاي اداري مناسب مي‌ دانند، استفاده شده است …-+علوم انسانی|تحقیق تاثير توسعه نهادهاي سياسي بر تحول نظام اداري

دریافت