تحقیق صورتهای مالی بانک پارسیان

گزارش حسابرس مستقل وبازرس قانوني1) ترازنامه بانک پارسيان(شرکت سهامي عام) در تاريخ 29 اسفند ماه 1382 و صورت هاي سود و زيان، سود(زيان) انباشته و جريان وجوه نقد آن براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور، همراه با يادداشتهاي توضيحي يک تا چهل و سه پيوست که توسط هيأت مديره تهيه و تأييد شده، مورد حسابرسي اين موسسه قرار گرفته است. مسئوليت صورتهاي مالي با هيأت مديره و مسئوليت حسابرس مستقل، اظهار نظر نسبت به صورتهاي مالي مزبور براساس حسابرسي انجام شده و نيز گزارش موارد عدم رعايت الزامات قانوني مقرر در اصلاحيه قانون تجارت و مفاد اساسنامه بانکمي باشد.2) حسابرسي اين موسسه براساس استانداردهاي حسابرسي انجام شده است.استانداردهاي مزبور ايجاب مي کند اين موسسه، حسابرسي را چنان برنامه ريزي و اجرا کند که از نبود اشتباه يا تحريفي با اهميت در صورتهاي مالي، اطميناني معقول به دست آيد. حسابرسي از جمله شامل رسيدگي نمونه اي به شواهد و مدارک پشتوانه مبالغ و اطلاعات مندرج در صورتهاي مالي است، به گونه اي که همراه با ساير رسيدگي ها، مبنايي معقول براي اظهار نظر نسبت به صورتهاي مالي فراهم آورد.3) به نظر اين موسسه، صورتهاي مالي ياد شده در بالا، وضعيت مالي بانک پارسيان(شرکت سهامي عام) در تاريخ 29 اسفندماه 1382 و نتايج عمليات و جريان وجوه نقد آن را براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور، از تمام جنبه هاي با اهميت، طبق استانداردهاي حسابداري، به نحو مطلوب نشـــان مي دهد.ساير موارد :4) توجه مجمع عمومي صاحبان سهام را به اين موضوع جلب مي نمايد كه در اجراي مفاد اساسنامه ، درآمد تسهيلات اعطائي ( يادداشت توضيحي 23 صورتهاي مالي) بروش تعهدي محاسبه گرديده همچنين محاسبه درآمد مشاع سهم بانك بترتيب مندرج در يادداشت توضيحي 27 صورتهاي مالي صورت گرفته است.5) وضعيت مالي بانك در يادداشت توضيحي 33 صورتهاي مالي تشريح شده است. بشرح يادداشت توضيحي مذكور بابت عملكرد سال 1381 مبلغ 6،078 ميليون ريال ماليات تشخيص و ابلاغ گرديده (ابرازي مبلغ 1،504 ميليون ريال) و اعتراض نسبت به آن در دستور كار بانك قرار دارد. همچنين براي عملكرد سال 1382 بدليل عدم ابراز درآمد مشمول ماليات ، ذخيره در نظر گرفته نشده است. نظر به مراتب فوق ، تعيين وضعيت نهائي بدهي مالياتي بانك ، موكول به رسيدگي مقامــات مالياتــي خواهـــد بود.6) تا تاريخ اين گزارش و عليرغم انجام تكاليف مربوطه توسط بانك ، سود سهام پرداختني مندرج در يادداشت توضيحي 17 صورتهاي مالي بدليل عدم مراجعه سهامداران ذينفع ، تسويه نگرديده است …-+علوم انسانی|تحقیق صورتهای مالی بانک پارسیان

دریافت