تحقیق فاشیسم

دانلود تحقیق با موضوع فاشیسم،در قالب word و در 14 صفحه، قابل ویرایش.بخشی از متن تحقیق:فاشیسم به
عنوان یک مفهوم تاریخی، نوعی نظام حکومتی دیکتاتوری است که بین سالهای
۱۹۲۲ تا ۱۹۴۳ در ایتالیا و به وسیله “موسولینی” رهبری شد.فاشیسم و
نازیسم اشکال مختلف دیکتاتوری سرمایه داری مالی بزرگ است، که در شرایط
بحران حاد (اقتصادی) برا ی حفظ حکو مت از به قدرت رسیدن کا رگر ان در جامعه
حاکم می‌شود، برضد سایر بخش‌های سرمایه داری و دیگر بخش‌های جامعه نظیر
کارگران.این واژه بعدها در مفهوم گسترده‌تری به کار رفت و به دیگر رژیم‌های دست راستی که دارای ویژگی‌های مشابهی بودند، اطلاق شد.مفهوم فاشیسمبرای
نوشتن در مورد یک نظام سیاسی به عنوان یک شکل از حکومت داری بیش از هر چیز
پرداختن به بنیاد های فلسفی نهفته در زیر لایه های نهادی را باید به بررسی
نشست. تاریخ پیدایش فاشیسم در ایتالیاهمواره همراه بوده است با درخشش نام
متفکر اکتوالیست ایتالیایی جیوانی جنتیله. در کورد مهمخ تریم نکات فلسفه
جنتیله می توانم به مفهوم بسیار اساسی نفی اشاره کنم. به طوری که از نوشته
های اوئ بر می آید تاریخ بشر از منظر جنتیله عرصه زایش و نفی همواره ایده
ها ی به عمل در آمده است. از این منظر زایش یک ایده همواره همراه است با
نفی خوشنت آمیز ایده های پیشین در عمل. چیزی که در اندیشه های جنتیله عجیب
به نظر می آید روشی است که برای توجیه دفاع اکتوالیستی از فاشیسم به کار می
گیرد. به این اعتبار در نگاه جنتیله رهبر به عنوان مغز جامعه در پرتو شور
برآمده از مردم همواره در مسیر نفی های خشن و ضروری قرار می گیرند. جنتیله
سرانجام در راه مذاکره برای آزادی روشنفکران ضد فاشیست که از دوستانش بودند
به دست پارتیزان ها کشته شد. معنای علمی این واژه عبارتست از نظام
دیکتاتوری متکی به اعمال زور و ترور آشکار که توسط ارتجاعی ترین و متجاوز
ترین محافل امپریالیستی مستقر می شود. فاشیسم از طرف سرمایه انحصاری
پشتیبانی می شود و هدف آن حفظ نظام سرمایه داریست، در هنگامی که حکومت به
شیوه های متعارف امکان پذیر نباشد. حکومت فاشیستی کلیه حقوق و آزادی های
دموکراتیک را در کشور از بین می برد و سیاست خود را معمولاً در لفافه ای از
تئوری ها و تبلیغات مبتنی بر تعصب ملی و نژادی می پوشاند. فاشیسم زائیده
بحران عمومی سرمایه داریست. فاشیسم در مرحله ای از مبارزه شدید طبقاتی میان
پرولتاریا و بورژوازی پدید می گردد که بورژوازی دیگر قادر نیست سلطه خود
را از طریق پارلمانی حفظ کند و لذا به استبداد و ترور، سرکوب خونین جنبش
کارگری و هر جنبش دموکراتیک دیگر و نیز به عوام فریبی های گزافه گویانه
متوسل می شود. فاشیسم سیاست داخلی خود را به ممنوع کردن احزاب کمونیست،
سندیکاها و سایر سازمان های مترقی الغاء ازادی های دموکراتیک و نظامی کردن
دستگاه دولتی و همه حیات اجتماعی کشور مبتنی می سازد. فاشیسم برای اجرای
این مقاصد از دستجات ضربتی، قاتلین و عناصر وازده و اوباش نظیر اس اس ها در
آلمان هیتلری و پیراهن سیاهان در ایتالیای موسولینی استفاده می کنند.
نژادپرستی و شوینیسم و تئوری های نظیر آن حربه های اساسی ایدئولوژیک فاشیسم
را تشکیل می دهند …-+علوم انسانی|تحقیق فاشیسم

دریافت