تحقیق مقررات مربوط به بودجه

بخشی از متن تحقیق:-مقررات مربوط به بودجهماده
1 – بودجه كل كشور برنامه مالي دولت است كه براي يكسال مالي تهيه و حاوي
پيش بيني درآمدها و ساير منابع تامين اعتبار و برآورد هزينه ها براي انجام
عملياتي كه منجر به نيل سياستها و به هدفهاي قانوني كشور ، بوده و از سه
قسمت بشرح زير تشكيل ميشود :1- بودجه عمومي دولت كه شامل اجزاء زير است:الف
– پيش بيني دريافتها و منابع تامين اعتبار كه بطور مستقيم و يا غير مستقيم
در سال مالي قانون بودجه بوسيله دستگاهها از طريق حسابهاي خزانه داري كل
اخذ ميگردد .ب – پيش پرداختهاي كه از محل درآمد عمومي و يا اختصاصي
براي اعتبارات جاري و عمراني و اختصاصي دستگاههاي اجرائي مي تواند در سال
مالي مربوط انجام دهد .2- بودجه شركتهاي دولتي و بانكها شامل پيش بيني درآمدها و ساير منابع تامين اعتبار .3- بودجه موسساتي كه تحت عنواني غير از عناوين فوق در بودجه كل كشور منظور ميشود .ماده 2 – وزارتخانه واحد سازماني مشخصي است كه بموجب قانون به اين عنوان شناخته شده و يا بشود .ماده
3- موسسه دولتي واحد سازماني مشخصي است كه بموجب قانون ايجاد و زير نظر
يكي از قواي سه گانه اداره ميشود و عنوان وزارتخانه ندارد .ماده 4-
شركت دولتي واحد سازماني مشخصي است كه با اجازه قانون بصورت شركت ايجاد شود
و يا بحكم قانون و يا دادگاه صالح ملي شده و يا مصادره شده و بعنوان شركت
دولتي شناخته شده باشد و بيش از 50 درصد سرمايه آن متعلق به دولت باشد. هر
شركت تجاري كه از طريق سرمايه گذاري شركتهاي دولتي ايجاد شود ، مادام كه
پنجاه درصد سهام آن متعلق به شركتهاي دولتي است ، شركت دولتي تلقي ميشود .تبصره
شركتهائي كه از طريق مضاربه و مزارعه و امثال اينها بمنظور بكار انداختن
سپرده هاي اشخاص نزد بانكها و موسسات اعتباري و شركتهاي بيمه ايجاد شده يا
ميشوند از نظر اين قانون شركت دولتي شناخته نميشوند …+علوم انسانی|تحقیق مقررات مربوط به بودجه

دریافت

برچسب ها:
مقررات مربوط به بودجه تحقیق در مورد مقررات مربوط به بودجه دانلود تحقیق مقررات مربوط به بودجه دانلود رایگان تحقیق مقررات مربوط به بودجه پروژه مقررات مربوط به بودجه مقاله مقررات مربوط به بودجه تحقیق حسابداری در مورد مقررات مربوط به بودجه