تحقیق چپ انقلابی و تشکلات کارگری

دانلود تحقیق با موضوع چپ انقلابی و تشکلات کارگری،در قالب word و در 20 صفحه، قابل ویرایش.بخشی از متن تحقیق:مقدمهمتأسفانه
تا به حال سنت نقد در چپ ایرانی همواره به نفی مطلق تمایل داشته است.
همیشه در نقدهای خود سعی داشتیم تا طرف مورد انتقاد را سیاه مطلق نشان داده
و خود را سفیدِ سفید. در صورتیکه باید اعتراف کنیم، همه مان خاکستری هایی
بیش نیستیم. نه تنها ما، که حقیقت هم همواره نسبی بوده و آغشته به اشتباه و
نا آگاهی است. شاید اگر این اصل مهم دیالکتیکی را از ذهن دور نداریم، هم
انتقاداتمان به حقیقت نسبی نزدیکتر شده و از مورد انتقادی چیزهایی می
آموزیم و هم خود انتقاد پذیر تر شده و منتقدین را دشمنان قسم خورده تصور
نمی کنیم.باید اذعان داشت که منشاء حرکت فکریِ پانه کوک و دیگر “شورا
گرایان” و نتیجتاً رفقای “لغو کار مزدی” بر نقد صحیحی نسبت به عملکرد چپ
های قرن بیستمی استوار است. یعنی جدایی روشنفکران انقلابی از توده های
کارگری و منحصر کردن اتخاذ تصمیم های استراتژیک و تاکتیکی به باصطلاح
“نمایندگان” طبقه کارگر در عوض خودِ کارگران! عملکردی که باعث پرداخت بهایی
سنگین گشته است. در عین حال ایشان باز هم صحیح می گویند هنگامیکه این گسست
را ناشی از نفوذ ایدئولوژی سرمایه داری در جنبش های روشنفکری و از طریق
ایشان به جنبش کارگری اعلام می دارند. مشکل ما با این رفقا از جایی آغاز می
گردد که ایشان روند نقد خود را تا به آخر طی نکرده و آن را به ویژه گی های
شرایط عینی مبارزه طبقاتی و موقعیتی که بورژوازی کشورهای صنعتی با حصول
ابَر سودهای کلانِ دورانِ حاکمیتِ امپریالیسم و تغییر کانونِ مبارزاتِ
طبقاتی کارگران از اروپا به کشورهای عقب نگاه داشته شده ، و عدم رشد
پرولتاریا در این کشورها نمی رسانند. این بدین معنا نیست که چنین واقعیتی
را منکرند. خیر! رفیق ناصر پایدار برای روشن کردن چرایی ِ نفوذ ایدئولوژیک
بورژوازی بر روشنفکران، در برخی از مقالات خود، به این مطلب اشاره کرده
است. اما هنگام گذار از تحلیل به راهبرد و راهکار، این واقعیت را به حساب
نمی آورد. برای او راحت تر است که بکلی نقش مثبت روشنفکران انقلابی را نفی
کرده و آکاهی طبقاتی پرولتاریا را صرفاً از پراتیک اجتماعی آنان نتیجه گیری
کند. اما آیا چنین رابطه ای واقعیت دارد …-+علوم انسانی|تحقیق چپ انقلابی و تشکلات کارگری

دریافت