پاورپوینت فصل سوم اقتصاد مدیریت ایوان داگلاس ترجمه سید جواد پورمقیم با موضوع تصمیم گیری تحت شرایط

دانلود پاورپوینت فصل سوم اقتصاد مدیریت ایوان داگلاس ترجمه سید جواد پورمقیم با موضوع تصمیم گیری تحت شرایط عدم اطمینان و مخاطره،در قالب ppt و در 102 اسلاید، قابل ویرایش، شامل:مقدمهآن چه در این فصل می خوانیمریسک و روش های اندازه گیری آن توزیع احتمالاتمقدار یا ارزش انتظاری (امید ریاضی)تعریف ریاضی،امید ریاضینظریه مطلوبیت و اجتناب از ریسکاندازه گیری ریسک (مخاطره) رابطه ریسک و انحراف معیارمحدوده احتمال برای یک توزیع نرمالضریب تغییرنظریه مطلوبیت و اجتناب از ریسکتابع مطلوبیت بنابر ترجیحات مصرف کنندهتعدیل الگوی ارزش بنگاه باتوجه به ریسکضریب تعدیل معادل اطمینانارزش فعلی بنگاهتعدیل مخرج کسرتکنیک های دیگر برای تصمیم گیری در شراط عدم اطمینان:نظریه احتمال، درخت تصمیم گیری و شبیه سازیشبیه سازیپاورپوینت دوم:ریسک در تحلیل اقتصادی توزیع احتمالاتمحاسبه سود انتظاری را می توان به طریق زیر نیز نشان دادارزش انتظاریاندازه گیری ریسک (مخاطره)انتظاری یا میانگین توزیع را محاسبه می کنیمارزش انتظاری را از سود رویداد ممکن کم می کنیم تا مجموعه ای از انحرافات مربوط به ارزش مورد انتظار به دست آید.هر
یک از انحرافات را مربع می کنیم، در احتمال وقوع رویداد مربوطه ضرب می
کنیم و سپس مقادیر اخیر را با هم جمع می کنیم. مقادیر به دست آمده واریانس
توزیع احتمال است.انحراف معیار، جذر واریانس است، یعنیپاره ای از مشخصات توزیع نرمال به قرار زیر استضریب تغییرنظریه مطلوبیت و اجتناب از ریسکتعدیل الگوی ارزش بنگاه با توجه به ریسک تکنیک های دیگر برای تصمیم گیری در شرایط عدم اطمینان-+علوم انسانی|پاورپوینت فصل سوم اقتصاد مدیریت ایوان داگلاس ترجمه سید جواد پورمقیم با موضوع تصمیم گیری تحت شرایط

دریافت