پاورپوینت نسخه و اصول نسخه نویسی

دانلود پاورپوینت با موضوع نسخه و اصول نسخه نویسی،-در قالب ppt و در 20 اسلاید، قابل ویرایش.+علوم پزشکی|پاورپوینت نسخه و اصول نسخه نویسی

دریافت

نسخه ﯾﮏ ﺑﺮﮔﻪ ﺣﻘﻮﻗﯽ اﺳﺖ ﯾﻌﻨﯽ وﻗﺘﯽ ﭘﺰﺷﮏ ﺑﺮاي ﻣﺮﯾﻀﯽ ﻧﺴﺨﻪ ﻣﯽ ﻧﻮﯾﺴﺪ و اﻣﻀﺎ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻌﻨﺎﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻤﺎم ﭘﯿﺎﻣﺪ ﻫﺎی ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ و ﺣﻘﻮﻗﯽ و ﺟﺰاﯾﯽ ﻧﺎﺷﯽ از ﻣﺼﺮف اﯾﻦ  دارو ﺗﻮﺳﻂ اﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎر را ﻋﻬﺪه ﻣﯽ ﮔﯿﺮد.. ﻧﺴﺨﻪ ﺧﻮب ﻧﺴﺨﻪ اﯾﺴﺖ ﮐﻪ ﯾﮏ ﺷﻬﺮوﻧﺪ ﺑﺎ ﺳﻄﺢ ﺳﻮاد ﻣﻌﻤﻮﻟﯽ  ﺑﺘﻮاﻧﺪ از اول ﺗﺎ آﺧﺮ آن را ﺑﺨﻮاﻧﺪ.ﻧﻮﺷﺘﻦ اﺳﻢ دارو ﺑﻪ ﺻﻮرت  abbreviation  ﮐﺎﻣﻼً  ﻣﻤﻨﻮع  ﺷﺪه ﯾﻌﻨﯽ ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ ﺣﻘﻮﻗﯽ اﺳﻢ دارو ﺑﺎﯾﺪ ﮐﺎﻣﻞ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﻮد.برای ﻧﺴﺨﻪ ﻧﻮﯾﺴﯽ ﺳﻪ ﺳﻄﺢ اﺳﺘﺎﻧﺪارد وﺟﻮد دارد:ﺳﻄﺢ اول، :ﻧﺴﺨﻪ ﺣﺘﻤﺎ ﺑﺎﯾﺪ اﺳﻢ ﺑﯿﻤﺎر داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ، ﺗﺎرﯾﺦ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،ﻫﺮ ﻧﺴﺨﻪ ﺑﺮاي ﯾﮏ ﺑﯿﻤﺎر ﺑﺎﯾﺪ براساس اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎي ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﺎﺷﺪ، اﺳﻢ درﻣﺎﻧﮕﺮ،اﺳﻢ دارو و….سطح دوم ،اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻫﺎي ﮐﺸﻮري :ﻫﺮ ﮐﺸﻮري ﺑﺮي ﺧﻮدش ﻣﻘﺮراﺗﯽ دارد ﻣﺜﻼ ﺑﻌﻀﯽ از ﮐﺸﻮرﻫﺎ اﺟﺎزه ﺗﺠﻮﯾﺰ ﻫﺮ داروﯾﯽ را ﻧﻤﯽ دﻫﻨﺪ ﺳﻄﺢ ﺳﻮم ،اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻫﺎي ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ: ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻣﺤﻠﯽ ﻣﺜﻞ ﺗﺠﻮﯾﺰ ﻧﮑﺮدن ﺳﺮم ﺗﺰرﯾﻘﯽ ﺑﺮاي ﺑﯿﻤﺎر ﺳﺮ ﭘﺎﯾﯽ یا مقررات بیمهاندازه اغلب نسخ، حدود نصف یک صفحه A4 می باشد.۱ – مشخصات پزشک : شامل نام و نام خانوادگی همراه با شماره نظام پزشکی است، پزشکان متخصص می توانند نام تخصص مربوط به خود را نیز ذکر نمایند و بعد از آن آدرس مطب نوشته شود. ۲ – تاریخ نسخه : تاریخ نوشتن نسخه دارای اهمیت زیادی است هم از نظر قانونی و هم از نظر درمانی. از آنجایی که نسخه یک مدرک قابل استناد است، نوشتن تاریخ آن ضروری است. ﻫﯿﭻ ﻧﺴﺨﻪ اي ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﯾﮏ ﺳﺎل ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻤﺪﯾﺪ و ﻣﻌﺘﺒﺮ نیست. ﻧﺴﺦ ﺑﯿﻤﻪ ﯾﮏ ﻣﺎه اﻋﺘﺒﺎر دارند.۳ – نام ، سن و آدرس بیمار : برای جلوگیری از اشتباه در نسخه پیچی و جابجا شدن داروی بیماران، ذکر نام و نام خانوادگی بیمار به شکل خوانا ضروری است۴ – شروع نسخه : نسخه در تمام دنیا با علامت R ( و نه RX ) شروع می شود. که بر گرفته از کلمه Recipe ( به معنی به این شکل اجرا کن یا به این صورت تهیه کنید) می باشد. این علامت در سمت چپ و بالای نسخه نوشته می شود.