پاورپوینت چگونگی ترسیم فلوچارت

دانلود پاورپوینت با موضوع چگونگی ترسیم فلوچارت،در قالب ppt و در 17 اسلاید، قابل ویرایش.بخشی از متن پاورپوینتمثال1 : فلوچارتی رسم کنید که دو عدد را خوانده و حاصلضرب آنها را نمایش دهد.مثال2: فلوچارتی رسم کنید که شعاع یک دایره را خوانده، مساحت و محیط آنرا نمایش دهد.مثال3: فلوچارتی رسم کنید که سه عدد را خوانده و بصورت زیر تصمیم گیری نماید:-
اگر عدد سوم صفر بود حاصل جمع دو عدد دیگر- اگر عدد سوم منفی بود تفاضل
دو عدد دیگر- اگر عدد سوم مثبت بود حاصل ضرب دو عدد دیگر را نمایش دهد.ادامه مثال 3مثال 4: فلوچارت برنامه ای را رسم کنید که دو عدد را خوانده سپس مقادیر آن دو را با هم جابجا نماید.روش اول :   استفاده از متغیر کمکیروش دوم: استفاده از عملیات ریاضی           مثال 5: فلوچارتی رسم کنید که سه ضلع یک مثلث را خوانده، تعیین کند که آیا مثلث قائم الزاویه است یا خیر؟ برای قائم الزاویه بودن مثلث اندازه اضلاع آن باید در یکی از عبارات زیر صدق کند.A²=B²+C²    یا  B²=A²+C²  یا  C²=A²+B²مثال 6: ریشه های یک معادله درجه دومAX²+BX+C=0D=B²-4ACاگر D<0 ، معادله ریشه ندارداگر D=0 ، حاصل عبارت –B/2A را در X1و X2 قرار بدهحاصل عبارت                    را در X1 قرار بدهحاصل عبارت                     را در X2 قرار بدهمقادیر X1  و X2  را نمایش بدهمثال 7: فلوچارتی رسم کنید که یک عدد بزرگتر از صفر را خوانده سپس به تعداد آن عدد, اعداد دیگری را خوانده مجموع و میانگین آنها را نمایش دهد.N عدد خوانده شدهCشمارنده SمجموعAاعدادمثال 8: الگوریتم برنامه ای را بنویسید که 10 عدد را گرفته و تعیین کند کدام زوج و کدام فرد است.مثال 9: الگوریتم برنامه ای را بنویسید که یک عدد مثبت را خوانده و تعداد ارقام عدد را نشان دهد.مثال 10: الگوریتم برنامه ای را بنویسید که عدد طبیعی N>1 را خوانده و مقسوم علیه های آن را نمایش دهدمثال 11: الگوریتم برنامه ای را بنویسید که یک عدد را خوانده ، اول بودن آن را تعیین نمایید -+مهندسی|پاورپوینت چگونگی ترسیم فلوچارت

دریافت