تحقیق بررسي ميزان اضطراب در ميان زنان شاغل و خانه دار

دانلود تحقیق با موضوع بررسي ميزان اضطراب در ميان زنان شاغل و خانه دار،در قالب word و در 141 صفحه، قابل ویرایش، شامل:چکيده 1فصل اول: مقدمه پيشگفتار 3مقدمه 5بيان مساله 10پرسش پژوهش 10فرضيه پژوهش 10اهداف پژوهش 11اهميت و ضرورت پژوهش11متغير ها 13متغير مستقل13متغيير وابسته 14متغير تعديل کننده 14متغير کنترل کننده 14تعاريف واژه ها 15الف: مفهومي 15ب: عملياتي15فصل دوم: پيشينه پژوهش اضطراب 17Anxienty 17اجزاي اضطراب19الف) جنبه فيزيولوژيکي 19ب) جنبه شناختي 19خصيصه هاي اضطراب20واکنش هاي اضطراب21اضطراب عميق به چه شکل صورت مي گيرد21هنگامي که اضطراب افزايش مي يابد22تظاهرات بدني اضطراب22تظاهرات رواني اضطراب23الف) اضطراب امواج آزاد23ب) بي تابي 24ج) تنش 24د) هراس 24عکس العمل به اضطراب 25انواع اضطراب 251- اضطراب عيني252- اضطراب روان نژندي263- اضطراب اخلاقي27راههاي کاهش اضطراب271- دارو282- ريلکسيشن 303- رفتار درماني 30مکانيسمهاي دفاعي اضطراب 31سرکوبي31فرافکني 32درون فکني33همانند سازي 34انکار35جا به جايي 35خيالبافي36والايش 37دليل تراشي38فخر فروشي38بازگشت 39عکس العمل سازي39واکنش وارونه 40انزوا40نظريه ها و اضطراب41نظريه روان تحليل گري روانکاوي41نظريه رفتاري 43نظريه اصالت وجود 44نظريه زيست شناختي44نظريه سرشتي 45نظريه فردي45نظريه انسان گرايانه 46اضطراب (تحقيقات جديد ، 1384)47هنجاريابي آزمون اضطراب اشپيل برگر در شهر مشهد47کار 50معيارهاي شرايط کار 52معيارهاي فيزيولوژيک 52معيارهاي رواني53معيارهاي توليد 54مکتبهاي فکري در روان شناسي کار54الگوي ديوان سالاري54عناصر اصلي اين الگو54الگوي تايلوريسم (تفکر علمي)55الگوي اداري55الگوي معاصر روان شناسي کار56عوامل اضطراب زا و کار56اضطراب در دوران اشتغال (تحقيقات جديد 1384)60عوامل اضطراب زا 601- منابع تنش زاي عمومي در زندگي روزمره افراد602- منابع تنشي زاي عمده مرتبط با مشاغل افراد61آثار و عوارض اضطراب در دوران اشتغال63عوارض و آثار فردي/ جسماني63عوارض و آثار رفتاري63آثار رفتاري در محيط کار64روان شناسي زنان66فرضيه روانکاوي67ديدگاه هلن دويچ (1982-1884) 68اعتماد به نفس زنان69زنان و کار70زنان و کار (خانه)71زنان خانه دار71(ارزش کار خانگي زنان) (تحقيقات جديد)73بررسي ميزان آگاهي زنان خانه دار ساکن تهران از علل بيخوابي و مسائل بهداشتي، رواني مربوط به آن74(پايان نامه کارشناسي ارشد) ايران داودي به راهنمايي نصرت روشن روان75زنان و کار (خارج از خانه) 75پنهان کاري77حاکميت – محکوميت 78نابرابري موقتي 78نابرابري دائمي 78پيامدهاي استرس79محيط فيزيکي خطرناک 80بازارهاي کار و ساختارهاي صنعتي در زندگي شغلي بانوان81نخست 82دوم82سوم82(تحقيقات روزنامه اي در مورد مشاغل و کارکردن زنان در بيرون از خانه)84مشاغل داراي مالکيت زنان 3/1 تا 4/1 کسب و کارهاي اقتصاد رسمي جهان را شامل مي شود84نگاه جنسيتي نسبت به زنان در قانون کار غير کارشناسي است 85يک در صد افزايش در جمعيت زنان بيکار برابر 19 در صد کاهش نرخ مشارکت 87افزايش شهري شدن از نرخ مشارکت زنان مي کاهد87آيا گريه کردن يک خصيصه زنانه است؟ (تحقيقات جديد) 88توصيه مهم 90بررسي شدت برخي عوامل استرس زاي شغلي در پرستاران90نتابج 91شيوه هاي مقابله با اضطراب در دوران اشتغال92شيوه و راهکارهاي فردي92دستور العمل (يک)97مرکز اطلاعات و آمار زنان98فصل سوم: روش شناسي پژوهشجامعه آماري100نمونه ي پژوهش100روش نمونه گيري100ابزار پژوهش101تست اضطراب کتل101روش اجراي تست 106روش نمره گزاري 107روش هاي تحليل آماري108فصل چهارم: ارائه داده هاي پژوهشالف) توصيف داده ها 109نتيجه گيري112فصل پنجم: بررسي و تحليل نتايجبحث و نتيجه گيري و بررسي در مورد داده ها 114پيشنهادها116فهرست منابع117ضمائم پرسشنامه121چکیده تحقیق:موضوع اين پژوهش، بررسي ميزان اضطراب در ميان زنان شاغل و خانه دار مي باشد و هدف اصلي ما شناخت آثار و نتايج اشتغال زنان بر روي بيماري اضطراب است و كار زنان چه ميزان بر اضطرابشان تاثير مي گذارد؟ فرضيه اين پژوهش اين است كه بين اضطراب زنان شاغل و زنان خانه دار تفاوت وجود دارد. نمونه ‌آماري در اين تحقيق 100 نفر از  زنان تهراني مي باشند كه در سال 85-84 به صورت تصادفي انتخاب شده اند و با استفاده از تست اضطراب كتل از 50 زن شاغل و 50 زن خانه دار بين 25 سال تا 45 سال گرفته شده است. بر اساس تجزيه و تحليل آماري مي توان گفت كه به احتمال 99 در صد و P > %1 بين اضطراب زنان خانه دار و شاغل تفاوت معني داري وجود دارد. پس در اين تحقيق به اين نتيجه مي رسيم كه كار باعث كاهش اضطراب زنان مي شود و مشغله هاي خانه داري و تربيت فرزندان و به عبارتي خانه دار بودن زنان در بالا بردن اضطرابشان نقش موثري دارد.-+علوم انسانی|تحقیق بررسي ميزان اضطراب در ميان زنان شاغل و خانه دار

دریافت