پاورپوینت تجهیزات هیدرولیک درتصادفات

دانلود پاورپوینت با موضوع تجهیزات هیدرولیک درتصادفات،-در قالب ppt و در 114 اسلاید، قابل ویرایش.+علوم پزشکی|پاورپوینت تجهیزات هیدرولیک درتصادفات

دریافت

در ﺳــﺎﻟﻬﺎي اﺧﻴــﺮ رﺷــﺪ آن ﺷﻬﺮﻧــﺸﻴﻨﻲ و درﭘــﻲﺳــﺎﺧﺖ و ﺳــﺎزﻫﺎ ﻫﻤﭽﻨــﻴﻦ ي ﻣﺨﺘﻠــﻒ ﮔــﺴﺘﺮشﮔــﺬرﮔﺎه ﻫــﺎ ﻃــﺮح و اﺟــﺮايﻫــﺎي ﺷ ﻬﺮﺳــﺎزيﺑﺎﻋﺚورود اﻧﺒـﻮه ﺧﻮدروﻫـﺎي ﻣﺨﺘﻠـﻒ و ﻣﺘﻨـﻮع ﺑﻪ ﺷﺮﻳﺎن ﻛ اﺳﺖ ﻢ ﺣﺠﻢ ﺷﻬﺮ ﺷﺪه. ﭘﻴﺎﻣـﺪ اﻳــﻦ ﺗﻐﻴﻴـﺮ و ﺗﺤــﻮﻻت ﺑـﻪ واﺳــﻄﻪ ﺑــﺮوزﺣـــﻮادث  راﻧﻨـــﺪﮔﻲ، آ ﺳـــﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻲ وار و آﺗـــﺶ ﺳﻮزي ﻫـﺎي ﻣﺨﺘﻠـﻒ؛  ﺳـﺎزﻣﺎن آﺗـﺶ ﻧـﺸﺎﻧﻲ راﻧﻴــﺰ ﺗﺤــﺖ اﻟــﺸﻌﺎع ﺧــﻮد داده ﻗﺮار ﻛــﻪ ﺑـﻪ روزﻛــﺮدن اﻣﻜﺎﻧــﺎت و ﺗﺠﻬﻴــﺰات اﻳﻤﻨــﻲ و ﻧﺠــﺎت  ﻳﻜﻲ از اﻫـﺪاف ﺗﻘﺎﺑـﻞ ﺑـﺎ اﻳـﻦ ﺗﻐﻴﻴـﺮ و ﺗﺤـﻮﻻت اﺳﺖ .در راﺳــﺘﺎي ﺧــﺪﻣﺖ رﺳــﺎﻧﻲ  ﺑــﻪ آﺳــﻴﺐدﻳــﺪﮔﺎن  ﺣــﻮادث ﻣﺨﺘﻠــﻒ ﺳــﺎل درﻫــﺎي اﺧﻴــﺮ ورود ﺧﻮدروﻫــﺎ و ﺗﺠﻬﻴــﺰات ﻧــﻮﻳﻦ ﺑــﻪ  ﻧﺎوﮔــﺎن آ ﺗــﺶ ﻧﺸﺎﻧﻲ روﻧﺪ روﺑﻪ رﺷﺪي داﺷﺘ  ﻪ اﺳـﺖ از ﻃﺮﻓـﻲ ﺑـﺎ ورود اﻳـﻦ ﺗﺠﻬﻴـﺰات ﻟـﺰوم آﺷـﻨﺎﻳﻲ ﺑـﺎ آﻧﻬـﺎ ﺑـﺮاي اﺳــﺘﻔﺎده ﺑﻬﻴﻨــﻪ و ﻛــﺎﻫﺶ ﺧــﺴﺎرات ﺑــﻪ ﺗﻮﺟــﻪ  آﻣــﻮزش را ﺑــﻴﺶ از ﻫــﺮ ﭼﻴــﺰي ﭘﺮرﻧــﮓ   و ﺿــﺮوريﺳــﺎﺧﺘﻪ اﺳــﺖ، ﺣــﻮادث  راﻧﻨــﺪﮔﻲ از  ﺟﻤﻠــﻪ ﻣﻴــﺮ ﻋﻮاﻣــﻞ ﺑــﺴﻴﺎر ﻣﻬــﻢ ﻣــﺮگ و اﻓــﺮاد  و  آﺳــﻴﺐ ﻫــﺎ وﺧــﺴﺎرات ﺷــ  ﺪﻳﺪ ﺟــ ﺎﻧﻲ و ﻣــﺎﻟﻲ ﭘﻴﺎﻣــﺪﻫﺎي اﺳــﺖ ﻛــﻪ اﺟﺘﻤــﺎﻋﻲ ﻓﺮﻫﻨﮕــﻲ ،  ﺳــﻨﮕﻴﻦ ، اﻗﺘــﺼﺎدي و ….  آن ﺟﻮاﻣﻊ ﺑﺸﺮي را ﺑ ﻪ اﺳﺖ ﺷﺪت ﻣﻮرد ﺗﻬﺪﻳﺪ ﻗﺮار داده   .ﺷﺪت اﻳﻦ  آﺳﻴﺐ ﻫـﺎ  و ﺷـﻤﺎر اﻳـﻦ ﮔﻮﻧـﻪ ﺣـﻮادث در ﻛـﺸﻮرﻫﺎي در ﺣـﺎل ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﻧـﺴﺒﺖ ﺑـﻪﻛﺸﻮرﻫﺎي ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻳﺎﻓﺘـﻪﺑـﺴﻴﺎرﺑـﺎﻻﺗﺮ اﺳـﺖ، ﻛـﻪ در اﻳـﻦ ﻣﻴـﺎن ﺣـﻮادث راﻧﻨـﺪﮔﻲ  ﺟـﺎده اي  ﺿـﺎﻳﻌﺎتﺳﻨﮕﻴﻦ ﺗﺮي را ﻧﺴﺒﺖ ﺑـﻪﺣـﻮادث دﻳﮕـﺮ  ﻫﺮ ﺣﺎدﺛﻪ ﺷﻬﺮي در ﻧﻮع ﺧﻮد ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺑﻪ ﻓﺮد اﺳﺖ ﻣﺘﻐﻴﺮ ﻫﺎﻳﻲ از ﻗﺒﻴﻞ ﻧﻮع ﺣﺎدﺛﻪ ،ﺗﻌﺪاد و ﺷﺮاﻳﻂ اﻓﺮاد آﺳﻴﺐ دﻳﺪه و ﻧﻴﺰ ﺧﻄﺮات ﻣﻮﺟﻮد در ﺻﺤﻨﻪ ﺣﺎدﺛﻪ، ﻫﻤﻪ در ﺑﻜﺎرﮔﻴﺮي ﺗﺎﻛﺘﻴﻚ ﻫﺎي ﻣﻨﺎﺳﺐ در ﻛﻨﺎر ﺑﻜﺎرﮔﻴﺮي ﺗﺠﻬﻴﺰات اﻣﺪاد و ﻧﺠﺎت ﭘﻴﺸﺮﻓﺘﻪ ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻣﻤﻜﻦ را ﺑﻪ ارﻣﻐﺎن ﻣﻲآورد.قیچی ها و برش دهندهابزاری هستند با قدرت قطع کنندگی و برش بالا برای استفاده در عملیات های مختلف از جمله بریدن ستون خودرو، سقف خودرو، پدالها و … که دارای 2 شیلنگ رفت و برگشت روغن هیدرولیک  می باشد و قدرت خود را از دستگاه های موتور هیدرولیک و پمپ های هیدرولیک دستی می گیرند و قابلیت کوبلینگ به کلیه شیلنگهای هیدرولیک را دارا می باشند.