پاورپوینت مبحث فعل دستور زبان فارسی

فعل کلمه ای است که برانجام کاری یا روی دادن حالتی وصفتی دریکی از سه زمان دلالت می کند.صیغه ی فعل: آن است که بر مفهوم زمان وشخص از نظر مفرد وجمع بودن دلالت دارد.    اول شخص مفرد شنیدم                اول شخص جمع شنیدیم    دوم شخص مفرد شنیدی               دوم شخص جمع شنیدید    سوم شخص مفرد شنید                سوم شخص جمع شنیدندبُن(ماده)ریشه:جزءثابتی است که در همه ی صیغه های فعل ماضی یامضارع وجود دارد را بُن یا ماده ی فعل می گویند. بُن ماضی =  مصدر مرخّم = سوم شخص مفرد ماضی مطلق.مثال: خورد ، گفت ، شنید بُن مضارع = دوم شخص مفرد فعل امر-« ﺑ » (دوم شخص مفرد فعل بدون ب ) مثال: خور، گو ، شنوشناسه ی فعل :جزء متغیری است که برشخص ومفرد وجمع بودن دلالت دارد.که به آن هاضمایر متصل فاعلی هم می گویند:  م – ی –  د – یم – ید – ند …-+عمومی|پاورپوینت مبحث فعل دستور زبان فارسی

دریافت